Regulamin strony czytamisluchamlegalnie.pl

I. Słowniczek

 1. Administrator/ Usługodawca / Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Czytam i Słucham Legalnie z siedzibą w Warszawie (02-697), przy ulicy Rzymowskiego 28, wpisane pod numerem KRS: 0000936135 do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze NIP: 5213948613.
 2. Newsletter – okresowa informacja rozsyłana do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej, którzy wyrazili na to zgodę.
 3. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku, tj. z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.).
 4. Konsument – osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 5. Portal- portal internetowy zlokalizowany pod adresem www.czytamisluchamlegalnie.pl oraz na jego podstronach.
 6. Platforma ODR – punkt dostępu dla Konsumentów i Przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów ustanowiony na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) z dnia 2013-05-21 (Dz.Urz.UE.L 2013 Nr 165, str. 1).
 7. Przedsiębiorca – osoba w rozumieniu art. 4 ustawy o prawie przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. tj. z dnia 8 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).
 8. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady zawierania przez Klientów umów z Usługodawcą, w tym umów zawartych na odległość w przypadku Konsumentów oraz jednocześnie będący regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną.
 9. Usługa Portalu – świadczenie przez Usługodawcę usługi w postaci udostępnienia możliwości korzystania z dostępnych zasobów Portalu, świadczona przez Usługodawcę.
 10. Usługa Newsletter – świadczenie przez Usługodawcę usługi polegającej na rozsyłaniu Newslettera, świadczona przez Usługodawcę
 11. Usługa Formularza Kontaktowego – świadczenie przez Usługodawcę usługi polegającej na udostępnieniu możliwości wysłania wiadomości do Stowarzyszenia.
 12. Usługi – Usługa Portalu, Usługa Newsletter oraz Usługa Formularza kontaktowego
 13. Ustawa o Inspekcji Handlowej – ustawa o inspekcji handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. tj. z dnia 16 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706 ze zm.).
 14. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1781 ze zm.).
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).
 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. tj. z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.)
 17. Użytkownik– użytkownik Usług świadczonych na Portalu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w postaci wykonywania Usług.
 2. Usługi świadczone są na gruncie prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Użytkownik nie ponosi opłat wyższych niż standardowe za komunikację z Usługodawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.
 4. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi poprawność działania Portalu, przy wykorzystaniu standardowych przeglądarek internetowych.
 5. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Portalu spowodowane siłą wyższą, działaniami konserwacyjno – technologicznymi, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilności infrastruktury technicznej Użytkownika z Portalem.
 6. Usługodawca oświadcza, iż zapewnia Użytkownikowi szybki i efektywny kontakt pod danymi teleadresowymi wskazanymi w Regulaminie.
 7. Użytkownik może w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do Regulaminu na stronie internetowej pod adresem www.czytamisluchamlegalnie.pl w tym również pobrać i zarchiwizować jego treść lub wydrukować go.
 8. Regulamin skierowany jest do Użytkownika będącego Konsumentem, jak i do Przedsiębiorcy korzystającego z Portalu.
 9. Użytkownicy mogą porozumiewać się ze Usługodawcą za pomocą formularza kontaktowego oraz drogą pisemną.

III. Usługi

 1. Usługa Portalu polega w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom, drogą elektroniczną, całości lub części zasobów Portalu, celem zaznajamiania się z działalnością Usługodawcy w ramach wykonywania celów statutowych Stowarzyszenia, którymi są:
 • a) ograniczenie nielegalnego rozpowszechniania książek, audiobooków i innych publikacji elektronicznych w sieci Internet oraz korzystania z nich z naruszeniem przepisów prawa, w tym przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.);
 • b) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów w zakresie nabywania oraz rozpowszechniania  książek, audiobooków i innych publikacji elektronicznych w sieci Internet;
 • c) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w szczególności poprzez zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa w zakresie legalnych sposobów nabywania oraz rozpowszechniania książek, audiobooków i innych publikacji elektronicznych w sieci Internet;
 • d) podejmowanie działań prawnych w związku z naruszaniem praw autorskich, pokrewnych i zależnych związanych z nabywaniem oraz rozpowszechnianiem książek, audiobooków i innych publikacji elektronicznych w sieci Internet;
 • e) wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 • f) promocja i ochrona kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • g) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 1. Usługa Formularza Kontaktowego:
 • a) formularz kontaktowy zapewnia Użytkownikowi kontakt z Usługodawcą,
 • b) Usługodawca, po wysłaniu odpowiedniego żądania przez Użytkownika, skontaktuje się z nim poprzez na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 1. Usługa Newsletter:
 • a) Usługa Newsletter umożliwia Użytkownikom zapoznanie się aktualnościami w temacie spraw prowadzonych przez Stowarzyszenie, przesyłanych okresowo przez Usługodawcę;
 • b) do zapisania się do Usługi Newsletter konieczne jest podanie adresu e-mail przez Użytkownika.

IV. Uprawnienia wynikające z rękojmi

 1. Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia Użytkownikom Usług bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości Usług Użytkownikom przysługują uprawnienia przewidziane w Kodeksie Cywilnym w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.). innych obowiązujących przepisach prawa
 2. Reklamacje składa się na adres Usługodawcy drogą za pomocą:
 • a) poczty elektronicznej,
 • b) telefonicznie,
 • c) lub drogą pisemną
 1. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika w terminie 14 dni.
 2. Usługodawca nie udziela odrębnej gwarancji na oferowane Usługi.

V. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy Usługi Newsletter bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od momentu umożliwienia Konsumentowi korzystania z Usługi przez Usługodawcę, a do zachowania terminu wymagane jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 2. Użytkownik Usługi Newsletter może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Usługi Newsletter drogą poczty elektronicznej, drogą pisemną lub w innej formie zgodnej z obowiązującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
 3. Usługodawca niezwłocznie potwierdzi Użytkownikowi Usługi Newsletter otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Usługi Newsletter oraz wyłączy możliwość przesyłu informacji na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

VI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Jeżeli Usługodawca nie uznał reklamacji Użytkownika będącego Konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą ą zgodnie z art. 36 ustawy o Inspekcji Handlowej. Mediacja ma charakter dobrowolny, a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku.
 3. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 Ustawy o Inspekcji Handlowej.
 4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 5. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z Platformy ODR, zlokalizowanej pod adresem:
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase

VII. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego Konsumentem wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Użytkownika będącego Konsumentem. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Użytkownika  – Konsumenta niż bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa są nieważne.
 2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika  poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Portalu.
 3. Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie pełnej jego treści na Portalu.
 4. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na Portalu.
 5. Po ukazaniu się na stronie Portalu informacji o zmianie Regulaminu, ma obowiązek zapoznać się z nową treścią Regulaminu Usługodawcy
 6. Użytkownik Usługi Newsletter o treści zmian niniejszego regulaminu zostanie powiadomiony przez Usługodawcę na udostępniony przez siebie adres poczty elektronicznej. Jeżeli w terminie wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa powyżej Użytkownik Usługi Newsletter nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez niego przyjęte.
 7. Klienci mogą kontaktować się z Usługodawcą:
 8. Usługodawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2070 ze zm.). 

VIII. Wzór formularza odstąpienia od umowy – w zakresie Usługi Newsletter

Adresat: Stowarzyszenie Czytam i Słucham Legalnie z siedzibą w Warszawie (02-697), przy ulicy Rzymowskiego 28, wpisanego pod numerem KRS: 0000936135

Ja/ My (*)…………………………………………………………..(imię i nazwisko), niniejszym informuję, iż odstępuję/my od świadczenia usługi telekomunikacyjnej w przedmiocie subskrypcji newslettera.

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………..

Adres poczty elektronicznej1: ………………………………………………………………………………………….

Data i podpis2: ………………………………………………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

1adres poczty elektronicznej przypisany do subskrypcji newslettera

2jeżeli formularz jest wysyłany w formie pisemnej