Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STOWARZYSZENIE CZYTAM I SŁUCHAM LEGALNIE adres: ul. Wincentego Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa, KRS: 0000936135, NIP: 5213948613 kod (dalej: „my”). Jako administrator dbamy o to, by przekazywane nam dane osobowe były bezpieczne i przetwarzane wyłącznie zgodnie z prawem. Można się z nami skontaktować listownie na nasz adres z dopiskiem „Dane osobowe”, a także za pośrednictwem e-mail: kontakt@czytamisluchamlegalnie.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu umożliwienia kontaktu z nami oraz – w przypadku takich ustaleń, podjęcia stosownych działań na Państwa zlecenie.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

Państwa dobrowolna zgoda.

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności, w tym podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania i utrzymania systemów oraz urządzeń informatycznych, na których pracujemy (IT), podmiotom świadczącym usługi hostingowe oraz naszym partnerom – wyłącznie w zakresie wymaganym do dokonania stosownych, uzgodnionych z Państwem działań.

Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, przy czym zakres danych do których mają dostęp jest ograniczony wyłącznie do danych niezbędnych do wykonania czynności na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą wykorzystywać przekazanych im danych osobowych do innych celów niż zostały im przez nas wskazane.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadanie pytania, obowiązywania wzajemnych ustaleń w zakresie działań zleconych nam w ramach kontaktu oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze wzajemnych stosunków prawnych.

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych w każdej chwili. Ponadto, mogą Państwo żądać sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych osobowych a także ograniczenia ich przetwarzania.

W przypadku, gdy wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kiedy mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Czy podanie danych jest obowiązkowe czy dobrowolne?

Podanie przez Państwa danych, dobrowolne, jednak stanowi warunek kontaktu z nami. Konsekwencją ich niepodania przez Państwa jest niemożność odpowiedzi na Państwa pytania lub podjęcia działań na Państwa zlecenie.

Czy dotyczące Państwa decyzje będą podejmowane w sposób zautomatyzowany?

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.